פריוואַטקייט (גילוי)

סיי וועלכע אינפאָרמאַציע וואָס איר טיילט מיט אונז מיט, וועט בלויז געניצט ווערן צו קאָמוניקירן מיט אייך איבער מייסטערווערק און די ווערק וואס ווערן פובליצירט צווישן אירע שפאַלטענעס. מיר וועלן קיינמאָל נישט פאַרקויפן אָדער אַרויסגעבן סיי וועלכע אינפאָרמאַציע איבער אונזערע ליינער צו קיינעם אין דער וועלט פאַר קיין שום אורזאַך.